Anders Amnéus

Anders Amneus
Vår stamfaders son ( the second known generation carrying the Amnéus name)
Jag, Maria, Gustava Gyllenstierna Grefwinna och friherrinna efter låtter Handelsmannen wählacbtad Herr Andreas Amneus att up sättia till sin förnödenheet en bodh på min stallgård, på samma ställe som Rocknäs bodh till förende har ståt, och stående honom frit på sin egen omkostnad den att bygia efter behag, till elfwa ahlnar i 1ängden och sex ahln. i bredden, för hwilken (plats) Hr Handelsman skall gifva mig sextijo Der Kopparmt åhrl. uthi tijo åhrs tidh, och hwart halfwa åhrs hyra richtigt betahla för uth, uthan någon inwändning, och då tiden eller termin framleden är, will Gudh, så skall Hr Handelsmannen wara nermast fram för någon annan dett att hyra, då och Contraktet Prolongeras, om wij widare derom öfver ens komma, och den platsen då bårt hyrt blifwer~

Jag Andrews Amneus uth låfwar ricktigt wart halfva åhrs hyrran för uth betahla, till hennes nåde högwählborna Grefwinnan eller des ordres innehafwende och att detta Contract af oss på bägge sidor hållas skall , så hafwe twenne licka lydande Exemplar skrifwit och egenhendit underskrifwit som. skedd:e i Stockholm d . 2 Agusti 1729. rs And – Ämneus Detta tager sin begynnelse Michaeli dag Ao (upphöjt o för Augusto) 1729.

Anders Amneus ( son of Olaus Andrae Amnaeus)
This document, signed by Countess Gyllenstierna and the merchant Anders Amneus, allows him to make use of part of her site in the Old Town of Stockholm where he may construct a building (appr. 7m X 5m). The contract may be prolonged if they can come to a mutual agreement. Amneus will pay six months´rent in advance. The contract was signed on August 2 1739.