Brev/Letters

Brev – Familj O/Letters- Family O

Här finns brev från samtliga familjer (O, OX, A, B, C, D, E, F, G) utom OW.
You will find letters from all families (O, OX, A, B, C, D, E, F, G) below, except for OW.

Familjebrev, lägg märke till Oscar II:s namnteckning / Family letters, notice King Oscar II´s signature.

1. Brev till Lydia från S. U (?) Orstadius
2. Brev till Lydia från mamma Anna Lovisa, f Orstadius
3. Sjul Jönsson Hafverö den 30 December 1875
4. Short note from Maria Hedenqvist

1. Brev till Lydia från S. U (?) Orstadius
Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum, 2001-04-10

Sillre d. 18 May 1873

Goda Lydia ! Tack för ditt bref. Sjortan och Boken hvarföre jag blir dig skyldig till jag kommer ner, kanske det först blir i början av Julii. Idag skrifver jag till Amalia, fast jag icke haft något bref derifrån sedan jag kom hem, utan förmodar att sorgen nu börjat sakta sig, och blifvit lugnare än när vi foro derifrån.

Loves Hellström hade fått ditt bref innan hon reste Hon for den 10 ds från Sundsvall dit äfven Hellström följde. För öfrigt är här alt på gamla viset, dagligen har jag sågat litet ved, utemellan det jag metadt en och annan harr samt gjort spattseringar till Sandris. Få se om jag framdeles kan sända litet messmör och Ost till Wagenius af den sort vi får.

Det var ganska ledsamt höra det (otydligt: Olsells?) Thilda blifvit så sjuklig, det skulle bli bra svårt för honom om hon fölle ifrån. Idag är här kalt och snöslaskar sedan ett par dagar så att jag håller mig inne. Hälsningar till Wagenius och Ulla och vare du hällsad från den gamle på Sillre.

S. U (?) Orstadius

Mr. Orstadius sends Lydia a letter. He thanks for the book and the shirt and will pay her in July. He hopes that Amalia’s grief is giving way for calmness. He chops (saws) timber every day, he goes fishing and takes strolls. He may send some home-made cheese to the Wagenius family. He was sad to hear about Thilda’s illness. It would be terrible if she passed away before her husband. Love to Wagenius and the others.

2. Brev till Lydia från mamma Anna Lovisa, f Orstadius Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum, 2001-04-11

Hafverö d. 18 nov.

Min snälla Lydia! Tack för ditt bref. Ack hur längtar jag ej efter en rad ifrån Er och hur är inte min tanke hos eder i Lagga (Logga?) och Upsala. Gud bevara mina kära barn och anhöriga samt (otydligt ord) som äro nog olyckliga att blifva ute för den fasliga koleran! Du må tro att det var något svårt att vända om hem från sjön – för hvart plagg som ni lemnat börjades min gråt och det var så svårt och ängsligt. Jag var rädd att ni skulle frysa, du i synnerhet med den korta klädningen, hur ångrade jag ej att du ej fick 2 par strumpor i stöflarna, men nu såg jag af brefet som du var snäll och gaf mig att du mådde bra.

Nog vore det roligt att ofta få höra af er men jag kan nog förstå att tiden är så upptagen för er fast (?) det vore (hendersamt) att skrifva oftare. Jag måste ändå fråga dig om små små saker. hur ligga ni? bo ni alla i ett rum? hvem ser opp med er nu (otydligt ord)? hvad har du köpt allt för nytt? äro ni rädda att morbusen skall komma till Lagga? vi här hemma må bra allesammans.

idag har Pål Gresson satt kakelugn i pappas kammare och åt månd på gröna kammarn. i morg. som är sönd. är valet i Anundsjö. Pappa tyckte det var trefligt och tog nog gerna emot det om det skulle lyckas med saken. tre Mamseller Selin äro hemma och en i Vemdalen hos sin bror optikern af dem har fallande sot och är mycket usel och en bror ha de hemma som är (otydligt ord) vore det icke roligt att komma dit och kunna var dem alla till någon tröst och hjelp??

Prostinnan (Thelaus??) bor straxt bredvid prestgården och skall vara mycket om sig. fika efter att kläda brudar m.m. vi borde nu dröjt att skrifva tills orsaken blir afgjord, men jag förstår nog att ni längtar efter bref hemifrån och vill hellre tala om ert välkända Hafverö än det okända Anundsjö? Mina säger att hon (ramlat, samlat??) om alla möjliga nyheter härifrån. men att alla hällsa er så hjertinnerligt skall jag säga och be dig hällsa så likaledes till farbror, faster Farmor och alla kusinerna. Kersti inte glömd.

Följande tillägg finns i utkanten på brevet: (på ett ställe)

Åter en gång farväl till Gumman men glöm ej Mamma. (på ett annat) Farväl med dig min lilla jänta! Ack den som kunde tro att jag med hellsa finge se er härhemma. jag saknar er så mycket, mycket Mamma (på ett tredje) Hur går det med – med – Ram(kan inte läsa ordet)? hur redde du dig i Stockholm?

To daughter Lydia from mother Anna Lovisa Amnéus, born Orstadius.
She expresses her fear about the cholera in the country and the longing she has for her children. She is worried that they didn’t wear proper clothes on their departure. Anna Lovisa realizes that her children are to busy to send her letters, but she wants to know what their accommodation is like. She has tidings about neighbours and in the amendment she writes that she is longing for her children again.

3. Sjul Jönsson Hafverö den 30 December 1875

Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum , 2001-04-09

Bäste Herr Doktor Amnéus!!

Då min synförmåga är så klen och min hand så darrande måste jag anlita en annan att skrifva några rader och hembära min och Johannas hjertliga tacksamhet för det bref som vi från Herr Doktorn erhöllo Julafton, samt för den gåfva, som beredde så stor glädje i vårt fattiga hem.

Mer än oväntadt var det för oss gamle att blifva ihågkomna och lika kärt att höra så mycket nytt från Herr Doktorn. Mycket både glädjande och sorgligt har rönts sedan vi sist hade nöjet träffa Herr doktorn här. Jag vandrar nu med tvenne käppar och Johanna är ej så qvick som förr. Hon kan ej nu komma långt från dörren, så att jag får ensam färdas i gamla båten.

Från Herr Herman Amnéus fick jag äfven til jul, liksom under två år förut, fem kronor. Här har det varit sjukligt hela sommaren tills nu. Skarlakansfebern är utbredd öfver hela socken. Om annandag jul begrafdes 7 (?) lik och ändå voro 3 obegrafna.

Pastor Amnéi graf vårdas af Pastorskan Söderberg och af Ol Svens flickor, så att om sommaren står der nästan hvarje söndag friska blommor. Ännu reda vi oss ensamma. De stunder jag orkar står jag vid hyfvelbänken. En kär helsning sändes till Herr Doktorn från oss och alla gamla bekanta.

Lycka till ett godt nytt år tilönskas af Herr Doktorns gamle vän Sjul Jönsson

Dear Doctor, as my sight is so bad and my hand trembling I have asked someone else to write this letter. Thank you for the kind letter we got at Christmas. We are always so happy – and surprised – to hear from you. I now wear two crutches and Johanna can’t make it further than the exit door. Herman Amnéus sent me some money as usual. We have had scarlet fever and on Boxing Day seven bodies willbe buried and then three more. The Vicar’s grave here in Haverö is taking care of and in the summer there are always new flowers.

4. Short note from Maria Hedenqvist (1782 – 1853), wife of Per Amnéus, 1779 – 1850
avskrivet av Christer Amnéus 2 november 1995 i Lerum

Liten lapp från släktarkivet, skriven av Maria Hedenqvist till sonen Janne. Årtal saknas, endast den 12 står antecknat. Enligt anteckning av någon på lappens baksida kan den vara skriven ” i medlet af 1830 eller början af 1840-talet”. Min kära Janne papa blir alt sämre för var dag men jag är Gudi låf bätre än i vinter (otydligt ….. Lovis (=Lovisa) kan sända någen söm (anm: någon skrivit till sömnad = Per Daniel) och stiernegåssarna och om pålle kommer til oss vad det vore för gläder at få se honom lef väl och hälsa alla din Mama

Maria Hedenqvist (1782 – 1853), married to Per Amnéus (1779 – 1850) adds a message to her son Jeanne (Anders Johan, 1804 – 1860) where she says that her dear husband is getting worse but she is luckily better than last winter. She wants her son to come home to see them.

Brev – Familj OX/Letters- Family OX

1. Familj OX (Modig) – Family OX (Modig)

Brev från Wendla Modig till hennes kusin Herrman Hvilan d. 21/10 1900

Bäste kusin Herrman!

Som jag var bortrest när Herrmans bref kom har jag ej förr kunnat besvara det. Jag har varit i Nätra på mammas begrafning, det är svårt mista en älskad och älskande moder och huru tomt att ej det kära gamla hemmet finnes mer. Oaktadt jag har så många kring mig kännes denna förlust förfärlig. Hon fick en lätt öfvergång – ögonblicklig – utan plågor och hon syntes hvila så fridfull i sin sista bädd.

Hon var fridfull i sitt lif och äfvenså i döden. Hennes sista ord på jorden var 54 versen af ps. 204. Slutorden var något otydliga så ett långt andetag och slut. Lycklig hon! Hon var sistadagen så ovanligt kry och mycket glad, var uppe hela dagen utom en liten stund på e.m., kl 11 på qvällen dog hon.

Hon bodde för sig sjelf och hade tjenarinna. Selmas hem ligger 20 min. väg derifrån så hon hade ofta tillfälle att få helsa på henne. Helmer bor i Örnsköldsvik och skrifver.

Som Herman ser hafva vi många små , men en del äro väl stora äfven Johannes är i kl. 7.1 och Paul i 6.1. Armida har slutat flickskolan och hjelper sen pappa i affären, hon sitter vid kassan. 6 af barnen gå i skolan.

När släktregistret blir färdigt vore roligt att få ett mot postförskott. Wet Herman om någon släkttafla finnes qvar månne – eller hvar den gjordes? Det skulle varit roligt hafva en. Jag ber om en helsning till Lydia -och Herrmans barn.

Må Guds välsignelse hvila öfver Eder alla önskar en tillgifven Vendla

Letter from Wendla Modig to her cousin Herman. She has been to her mother’s funeral and misses her deeply. She was glad that her mother died peacefully. Her last words were Verse 54 from the Book of Psalms. She lived on her own with a woman who helped her. Wendla’s children Johannes and Paul are a school and her older daughter Armida helps out in the shop. She would like a copy of the family book (an earlier edition).

Brev – Familj A/Letters- Family A

1. Från Henric Johan Carl Amnéus (1864) till A. J. Jeanne Amnéus (1871)
2. Brev, skrivet av Per Daniel till sin mamma i december 1838
3. Ännu ett brev från Per Daniel, datum okänt
4. Ett brev från Signe Amnéus till Herman Amnéus Luleå (Röros struket) Roraas

1. Från Henric Johan Carl Amnéus (1864) till A. J. Jeanne Amnéus (1871)

Avskrivet från ett maskinskrivet brev av Christer Amnéus, Lerum, den 29 april 2001

Henr. Amnéus Hudiksvall 5 sept. 1925

Kära Jeanne! Det är nu tre veckor sedan jag återkom från min resa till Röros och Fjällnäs, och nu vill jag få sända dig och Anna ett hjärtligt tack för den angenäma sammanvaron under Edert besök i Hudik.

Jag tackar på det hjärtligaste även för Annas brev, och det var roligt höra, att Ni var belåtna med uppehållet här. Jag framförde din hälsning till Andersforsens eventuella innevånare. De visade sig ej, men deras bröder längre nere i Tännån visade större intresse för mina flugor och med den påföljd, att jag vid varje besök där nere hade med mig en del fisk för matbordet.

Ja, det är mitt största nöje att gå och “slänga” med metspöet och se huru fisken springer efter flugan. Jag hade god tur även med vädret och är utmärkt belåten med min ferie. Resan genom Dalarne och Norge var ju även mycket trevligt, då det mäst var för mig främmande trakter, som vi reste igenom.

I särskilt omslag sänder jag de gamla papper jag fått låna av dig för släktboken och hoppas att du skall finna desamma i oskadat skick.

Med hjärtligaste hälsningar till Eder alla, förbliver jag din tillgivne Henric

Dear Jeanne! It’s been theree weeks since my return from my visit to Röros (Norway). I conveyed your message to the residents of Andersforsen who showed no interest in my fishing equipment. The people at Tännån did, which pleased me,as fishing is my greatest interest as you know.

2. Brev, skrivet av Per Daniel till sin mamma i december 1838

Min sötaste mamma o!! 20 med flickor och alt På huru mår lilla kalle vert och lillasyster Ulla, mamma skal vara så god och be mormor att hon skall vara så god och sticka 2 Par muddar tack för penningen som låg i (otydligt, ser ut som kass ..åken). nu sendas påsen hem tom och iag vill hafva litet mer tomtar och några kringlor min goda mamma mi Pelle

My sweetest mama, 20 girls here. How is little Kalle and baby sister Ulla. Ask grandma to knit 2 paris of wristlets. I also need some more ornament father Christmases and pretzels.

3. Ännu ett brev från Per Daniel, datum okänt

Lilla Goda Mamma! Nu kan jag tala om huru roligt jag har haft i marknaden, och jag war på Spektakel hi hi her war en karl som stupa kullerbytta öfwer bod och stolar, och en liten wacker flicka stog på hufvet på karlens hand och det war så roligt och Mamma hi hi och så fick jag mycket gotta och två sablar, och en var så blanck vet mamma, och Farbror Lucander (tillagt av någon över raden, där ordet ser ut som ..nander) har lärt mig exercera, och kapten Sahlberg har låfvat mig ett gehäng vet mamma hi hi men ..(otydligt ..en) får han inte för han kan kalla på ..(otydligt) och här har varit så mycke hästar, och jag har köpt Farbror Lucanders häst för100 Rd (B=co) och Farbror Nestor och jag och Emma är ute och åker så mycke vet mamma och hälsa till Pappa bröderna, moster Eva, mormor och morfar, Britta Caisa, Pigorna, Drängarna Hästarna a a a hi hi hi

från Mammas Lilla Lydiga Pelle

My dear mum. I’ve been to the fair/market. I’ve seen am man falling across tables and chairs and a little girl stood on a man’s head. It was great fun! I was given candy and Mr. Lucander has taught me military drill. I’ve bought Mr. Lucander’s horse. Give my love to dad, my brothers, aunt Eva, grandmother and grandfather, Brita Caisa, the maids, the farmhands, the horses, a a a hi hi hi
from Mummy’s obedient Pelle

4. Ett brev från Signe Amnéus till Herman Amnéus Luleå (Röros struket) Roraas 21=de Januar

Min gode Morbror Herman Mange Tusin tak for Billed-Bögenne, som kom til os det var svart snildt af dig at du husked paa os. Vi blev saa glade allesammen, jeg vilde nu i korthed skrive og takke dig, og fortelle dig at vi maar alle bra. Vi havde juletræ og vi fick mange pene Julklappar, nu skal jeg fortelle hvad jag fick af Mamma et par rode strumper, og af Pappa et Kjökkenstel der var en Soptarin et Steg (sad ?) en Flodnebbe og en Kaffekanne og tank det var 6 Kniver og 6 Gafler og 3 Theskeer, som ikke var længer en som saa (liten illustration, streck med ögla, 2 cm) og 5 Skeer og en Sukkertang og af Tant Dutta et Forkle. Paa Skolen læser jeg i mange Boger. Imorgen Skal Pappa sende Hest efter Faster Lydia, som er i Funnæsdalen og er paa resien hid det bliver roligt naar hun kommer til os saa at vi faar nogen at tale med. Hvær dag er vi ude paa Skoiter og det gaar fort. Jeg maa vel slutte for denne gang fordi jeg ikke har noget mere at Skrive om

Adjo din hengevne Signe Amnéus

(in Norwegian) My good Uncle Herman, thank you for the picture books. This year we had a Christmas tree and a lot of presents. Examples: red socks, a coffee pot, knives and forks and spoons. At school I read lots of books. Tomorrow dad will send a horse to Funäsdalen (across the border to Sweden) and bring aunt Lydia here.

Brev – Familj B/Letters- Family B

1. Marinpost 1458 den 22/5-43 (Axel Amnéus 1911)

Ur brevsamlingen skriven av Axel Amnéus under 1940-talet

Här har sparats de delar, som har med Axels barn och övriga släktingar att göra. Urvalet har gjorts ensidigt av sonen Christer.

1. Marinpost 1458 den 22/5-43

Hej min unga syster!

Tack för dagens brev samt de välkomna kupongerna! Olle skrev förra veckan. Vi ha ej fått klart för oss, om Mamma kommer 15/6 eller 1/7. skulle det vara den senare datum, hinner du mer än väl att göra en avstickare hit och känna dig som människa 14 dar. Hoppas din förkylning gått över, och du får vara frisk och kry.

L. (reds. anm. Lillie) trivs storartat och jag försöker skaffa henne bekanta, så hon slipper vara ensam om dagarna. Hon har lovat att deltaga som lottförsäljerska för Barnens dag. Hon får då stå på Stortorget och gapa och skrika och se en massa människor. Själv ska jag gå förbi och köpa en lott! I morgon söndag kommer fru Lagerkvist hit och äter middag.

Efteråt gå på en ”Swingpjatt-båt” (du minns dom där mahognybåtarna från Gräddö) och dricka kaffe. ”Ette” är ensam och behöver piggas upp. Hennes man var mycket hygglig mot mig, och har ”Ette” varit ensam över tre år, kan jag göra henne litet glädje. Hennes man och jag ha druckit många flaskor Whisky och rökt fina cigarretter. Gåvor och gengåvor etc.! ——- ————

För övrigt mår L. bra. Hon ska köpa en sommarklänning för 32:- tvättsiden. som det är ”halva priset” är det faktiskt som hittat!!!! Tänk vad roligt för den äkte mannen när allt fås för halva priset! Vidare har hon köpt en ”murkla” att ha på huvudet. Första gången jag såg den fick jag ett skrattanfall men man vänjer sig. Toge man bort kullen och ändrade om brättena, skulle den faktiskt bli ”jättetjusig”.

Just nu är L. sysselsatt med Veckorevyn. Där får en kvinna lära sig allt från matlagning och societetsskvaller till sheiker och vita kvinnor. Allt för 30 öre, onekligen billigt!

Alltså: försök att komma hit om Mamma ej kommer förrän 1/7.
L. adress: Rönneholmsvägen 9A.

Din brorsa Axel (tillägg: Hälsningar din tillgivna Lillie)

Axel Amnéus thanks for the coupons he has received and invites his sister (edit. comm. Blanche) He writes that his wife Lillie (1919) is feeling well. She is going to yell and sell at the lottery at the market on Children’s Day. He is going to have coffee with a good friend’s wife to cheer her up.Lillie is doing fine and is going to buy a summer’s dress at half price. She has also purchased a hat, which made Axel laugh the first time he saw it, but now he is used to it.

Brev – Familj C/Letters- Family C

1. Brev från Abel August Amnéus (1834 – 1899) till brodern A. J. Amnéus
2. Från Thilda Amnéus (1839 – 1921) till brodern

1. Brev från Abel August Amnéus (1834 – 1899) till brodern A. J. Amnéus

Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum den 20 maj 2001

Barcelona 8 (?) april 1861

Käre broder!

I morgon bittida kl 5 gå vi härifrån till Savannah i Georgia således kommer jag åter snart på Amerikansk botten. Länge har jag väntat att få mottaga bref från dig eller från Stockholmsborna, men förgäfves. Jag hade trodt att ni skulle skrifvit om Ni fått fram men der (otydligt ord) från Hartlepool jag har så mycket mera längtat efter bref från dig, som jag ej vet det ringaste huru det står till på Lagga efter den sorgliga händelse som der tilldragit sig och om hvilken jag genom Pelle fått underrättelser. Gud hjälpe Faster Sofi! Det är bra synd om henne!

Jag har lefvat som vanligt med undantag af ett (otydlig första del av ordet) anfall, som jag genom förkylning ådrog mig natten före vår ankomst hit, men det gick öfver. Intet roligt och intet nytt kan jag berätta annat än att jag har allting så bra som jag kan önska mig.

Huruvida vi komma hem till sommaren är säkert. Gubben ber att vi komma men jag tror motsatsen och det vill jag äfven hellre ty hvad skall jag till Sverige att göra när jag ej kan fara hem ty dertill har jag ej råd. Wet du jag trodde att jag årligen skulle, äfven som styrman kunna afbetala något af mina skulder, men nu ser jag då åtminstone omöjligheten häraf för i år, ty min månadspenning vill knappast hinna med till mina egna nödvändiga utgifter, men det blir väl bättre med tiden hoppas jag.

Om tre månader hoppas jag vara här tillbaka äfvensom att då få mottaga bref från dig. Kl är nu nära 11 och kl 3 på morgonen skola vi börja arbetet för att komma oss ut i tid.

Farwell kära Broder! Ursäkta brådskan! Helsa vänner och bekanta från Din tillgifne broder Abel

Abel writes to his brother A.J. on his way to Savannah, Georgia. He has been longing for a letter but has received none. He is feeling well apart from some kind of attack that he suffered recently. He hopes to come home to Sweden in the summer, but won’t be able to afford the trip to his home. He is still in debt.

2. Från Thilda Amnéus (1839 – 1921) till brodern (1839 – 1921)
Hon är född Ronander och gift med Abel August Amnéus (1834 – 1899)

Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum, den 21 maj 2001

Sigtuna 5/7 1900.

Käre broder!

Tack för brefkortet: ehuru anledningen dertill var mer än sorglig: Att den gode o blide bror Pehr så snart skulle följa sina syskon. Jag beklagar Dig hjertligen som nu mistat din ende qvarvarande Broder! En stor nåd var det dock att slaget ej kom under resan utan att han fick sluta under sin broders tak.

Ja det ser underligt ut allt detta men vi måste ju försöka tro att det är kärlek i all tuktan. Stackars Maria! Jag bad Augusta sända en krans ifrån bror Abels maka o barn på samma gång hon sänder sin. Nu säger hon sig sändt den till Mariestad. Vi får väl framdeles höra om Pehrs stoft jordats der.

Min Johan är nu hemma o är tämmeligen frisk men nedtryckt till lynnet o sörjer sin Far mycket. Han hjelper mig i trädgården bär vatten vattnar o strider med tistlar o ”kärs” o s v. Jag är glad att han är hos mig han behöfver hvila til själ o kropp. Hans hår är nästan borta af solstygnet. Vilhelm har varit frisk sedan påsk har sträng tjenstgöring med nattvakter i allt men får jag vara frisk så går det nog säger han.

Hjertliga helsningar till de Dina ifrån oss alla genom Syster Thilda.

Thilda, married to Abel, writes to her brother and expresses her grief about the death of Per, who passed away like his siblings. Poor Maria! We have arranged to have a wreath sent to Mariestad (the place of the family) My Johan is back home, healthy but sad and mourns his father tremendeously. He helps out in the garden Vilhelm is also well but works nights and is quite content.

Your sister Thilda

Brev – Familj D/Letters- Family D

1. Brev från Karl Sivert Amnéus, samt en nota

1. Brev från Karl Sivert Amnéus, samt en nota
( skrivet med en vacker handstil, när han var 14 år)

Östersund den 23 januari 1851

Hulda föräldrar!

Jag vill nu passa på tillfället och skrifva till Er medan Sparrman är borta, och berätta min lyckliga ankomst hit, samt något mera dylikt, ty jag förstår att Lindström nog berättat om resan.

Jag kom till Östersund Söndags afton kl 1/2 8 och låg den natten tillsammans med Lindström hus Fru Öhrling. (i Axels rum) Dagen derpå gingo vi ut på marknaden för att handla. Jag handlade följande saker:
en klocka för 12 R(ngt otydligt) Rgs, hvilken Melander sjelf valde åt mig, en lampa för 3:36 2=(ngt ovanför strecket) beläggningscartor 1.42 (ngt otydligt) Rökning skall medfölja, så framt jag ej glömt att skicka den.

Om Måndagen flyttade jag till Sparrman, som bor hos handlaren Hallgren, midt ovanför Hofverbergs gård, Han betalar 18s i veckan för rum och städning, hwari jag skall betala hälften, d.v.s. 4 R(ngt otydligt) 12 s för hela termin. Nog är det godt köp, tycker jag, eller huru tycker Ni?

Det är ett ganska litet och tillika kallt rum, men ganska snällt och beskedligt folk, hvilket till någon del upphjelper bristen, men nog tycker jag ändå att det är tråkigt att bo så långt ifrån Axel, fast Sparrman också är ganska beskedlig mot mig.

Jag var hemma från Scolan till Onsdagsmorgonen, och då jag gick ut då kom Palin och hotade mig med att jag skulle få stå till rätta för Rectorn emedan jag fösummat tre läsdagar (Lörd, Månd. o Tisdag) men Rector brydde sig ej något derom – hvilket var nafs åt Palin

Intet nytt vet jag af.

Hälsa alla!

Er lydige son Carl Sivert Amnéus

Nota

Igenlösning av vadmaret hos Holmbäck 10 R.. Fru Forsberg mottog 20 Rd af hvilket jag igenfick 36 s …. 19-12 Lemnadt till Axel 5 En lampa 3-30 Tvänne biläggningscartor 1-42 En vattencharafin 1-84 1/2 famnved 1-18 Ett lampglas 30 Papper 24 Bly att hafva i lampan (närm …) så att den ej skall falla o gå sönder 24 1 qwarter lampolja 18 En butelj att ha lampolja i 10 Lampvekar 4 Grå papper 3 ______ 44:47

I would like to tell you that I have arrived safe and sound. I spent the night at the Lindströms. On the following day I went shopping: a watch, a lamp and tobacco (for dad). Next Monday I’ll move to the Sparrmans. I think the rent is reasonably good. It is a small and coldroom, but the family is pleasant. Still it is sad to live this far from Axel. I spent Wednesday in my room, which forced Palin to tell me that the principle wouldlike a word with me. He didn’t do anything about it. Serves Palin right!

Your obedient son Carl Sivert Amnéus

A piece of paper attached to the letter:
which is more or less a list of purchses like a lamp, a carafe, firewood, lead, lamp oil …

Brev – Familj E/Letters- Family E

1. Från Ulla Amnéus (1838) till brodern Axel Johan (1833)
2. På baksidan (at the back of the letter) från Anna Lovisa Amnéus (The B-Family)

Till doktor Axel Amnéus från systern Ulla

Avskrivet av Christer Amnéus, Lerum, 2001-04-12
Kuvertet är frankerat med ett frimärke à TOLF ÖRE och stämplat i TORP 1868

H. Herr doktor Axel Amnéus Löwenströmska Lasarettet N. S. B. Wäsby

Gode broder!

Sedan mamma skrifvit det föregående har posten kommit med bref från dig till henne, för hvilket du hjertligen tackas. Obeskrifligt kärt vore det att få se eder , alla bröderna här hemma åt sommaren om det ginge för dig dock vilja vi ej anse det för säkert emedan det blefve så svårt om vårt säkra hopp skulle ramla, må det ske om så Guds vilja är! Roligt vore om du kunde ta Mathilda med dig men lyckas väl ej när ni ej hinna gifta er förut.

Monumentet till Pappas graf har ej blifvit färdigt förrän nu och nu är det så dåligt för att ingen vill skjutsa, det är bjudet 2 Rdr milen för (otydligt ord) lasset men ingen vill fara med dit ändå, nu ha vi måst skrifva att det får vara till öppet vatten emedan det blir alldeles för dyrt.

Lille Johan är illa sjuk, det är väl ögontänder som plågar. 3 ha kommit fram, men det är nog något annat också som sällar sig till ty det slår upp fullt med små små hvita blåsor öfver magen och sidorna, han har idag fått taga en olja få se huru han blir efteråt.

Hjertligt är du och Mathilda helsa från oss. Lydia är nere i Borgsjö

Din tillgifna Ulla

To doctor Axel Amnéus from his syster Ulla, a letter in which Ulla hopes to see all her brothers in the summer. She also expresses her wish to meet Mathilda, Axel´s wife-to-be. She is sad about the fact that her father´s monument has not been transported to the churchyard due to bad weather and the cost. As soon as the lake has got open water it can possibly be arranged. Little Johan is troubled by his teeth. So far he has got three and his stomach is full of blisters.Anna Lovisa, Axel´s mother, has added a wish to see her son, alhthough she suspects that he is very busy. She wants him to bring some seeds of daisies for her husband´s (= his father´s grave.The letter finishes with the news that Wagenius has been appointed vicar at Njurunda.

2. På baksidan har Anna Lovisa Amnéus skrivit sitt brev:

Tredje dag påsk

Kära Axel!

Du är nog tystlåten nu för tiden, men jag förstår nog att Du har mycket att uträtta och tänka på, således få vi trösta oss. Vi lefva och må bra som vanligt. Nu ville jag be dig (några otydliga ord) du hem som först några Blomfrön att så ute på Grafven – Tusenskönor eller några andra passande. Du lär nog förstå det bättre. De kunna nog komma i ett vanligt bref. Lydia har nu följt Vestberg hem.

Alla hällsa dig Lef väl och hällsa Mathilda ifrån oss.

(at the back of Ulla’s letter is attached the message above from Anna Lovisa Amnéus)
You are very taciturn (probably means: we do not hear from you) these days but we realize that you are very busy. We are at good health.I have a request. Please go to the graqve and put some daffodils or other suitable flowers on it. Live well, Love to Mathilda (his wife)

Brev – Familj F/Letters- Family F

Denna gren (F) har enbart en medlem, Lydia Lovisa Amnéus som dog ogift och barnlös.
This branch (F) contains only one person and that is Lydia Lovisa Amnéus who died unmarried and with no children.

1. Brev från Lydia Lovisa Amnéus, Lillhem den 12 april 1970
2. Brev från Sivert Amnéus till Lydia Ängom d 23 Januari 1869

1. Brev från Lydia Lovisa Amnéus, Lillhem den 12 april 1970

Kära broder!

Med anledning af ditt bref till Ulla med dess glada och stora nyheter får äfven jag nu slå mig lös och skrifva några rader för att på det hjertligaste lyckönska dig och säga dig mitt innerliga deltagande vid dessa vigliga (?) tilldragelser och synnerligast tillönska dig att du och Mathilda måtte göra hvarandra så lyckliga som menniskor genom hvarandra kunna blifva det.

Skulle du nu också få den plats du söker så tycks det verkligen som du skulle vara en lyckans gunstling. Jag tycker just hvad Pappa och Mamma skulle gladt sig öfver detta som du fått upplefvat denna dag, jag minns huru glad Pappa var när du tagit Doctorsgraden, dock är det väl bäst som det är.

Jag har nyligen varit ner till Doctor Landkvist (?) i Torp och fått urtaget två tänder, sedan stadnade jag i Borgsjö ett par veckor så att jag kan hälsa dig derifrån, hos Westbergs, Almbergs och Höglunds är allt sig likt, men den nygifta gubben Byström fick jag icke se till.

Gubben Forsgren och Axel Forsgren träffade jag på Johannesberg, det skall vara mycket väl mellan den sednare och Hanna Ek. Gubben Huss har åldrats mycket och Frun har nästan hela vintern legat sjuk.

Jag förmodar att du ännu har litet intresse för dina gamla bekanta häromkring så at du ej ogärna läser denna redogörelse, hvad i öfrigt nyheter angår har jag ingen annan att omtala än att Kolsetterstugan (?) skall flyttas till Prestfäbodarna hvaremot vi skola rifva bort den som varit der förut.

Att Kalle varit hit och hämtat hem Lill Anna har väl Ulla skrifvit om, det blef nog bra tomt efter Anna (?) men så blef det också bra lungt, ty när hon ofta var dålig så var det icke roligt. Har du skrifvit till Morbror Sifvert? Vi hade för icke längesedan bref från honom deri han säger sig i allmänhet försvagas och synnerligast ögonen han fruktade till och med att få (otydligt bh…a) på ena ögat, stackars gubbe! det skulle vara bra svårt för honom som är så ensam.

Det skulle varit roligt att veta hvilken tid du och Mathilda skola vigas, att vi med våra tankar äro hos der faller af sig sjelft men roligt skulle det vara att åtminstone kunna säga ”just nu sker det”. Ja Gud gifver er allt godt!

Framför min hjertliga hällsning till Mathilda beder din tillgifna syster Lydia

Lydia Lovisa expresses her great joy to hear that her brother Axel Johan (1833) is getting married to Mathilda (Wilander). She then informs her brother about the latest news in the village. She has had two teeth extracted, people are getting old and sick, a cottage will be moved to another place. She then asks if Axel Johan has written to Uncle Sivert, whose health is deteriorating. Finally she wants to know when the wedding is to take place

2. Brev från Sivert Amnéus till Lydia Ängom d 23 Januari 1869

Goda Lydia! Tack för ditt bref jemte fotografie kortet, bådo voro mycket kärkomna och är det alltid roligt att få någon underrättelse från er, samt få höra att ni lefver och mår väl. Att mamma Lovis ej blifvit något bättre är vist beklagligt men det är en lycka att hon slipper några svåra plågor och emallanåt kan sitta oppe i gungstolen, fast tiden nog blir lång, då man icke vara i rörelse och få flytta sig från ena till andra stället.

Att Herman fick Länsbokhållartjensten i Luleå var bra hus stor lön får han? Hemma är jag för det mästa, en gång i julhelgen har jag varit på Skogsskolan och i dag tänker jag åter gå dit, fast det är i mils väg. De första 14 dagarna har jag varit sysselsatt att sönder hugga tjärbubblor som jag i somras uppbröt för att i stället för ljus bränna om qvällarna.

Kerstin är ännu på Skogsskolan och kommer troligen att vara der någon tid, medan Hellström är på Björnjacter borta. Sedan kan det hända att jag följer henne till Långsele.

Hälsningar till Er alla från din öfver 75 åriga morbror Sivert

Sivert (1836) writes to his sister Lydia (1841) and thanks her for her letter and the photograph. Mother Lovisa (who died in August, 1869) is getting worse, butshe has no painand can even spend some time in the rocking chair. Herman was appointed province bookkeeper in Luleå (capital of this province in the North). Sivert spends most of his time at home.I walked to the Forester Training School, appr. six miles.

Love from your 75-year-old uncle Sivert

Brev – Familj G/Letters- Family G

1. Kort brev från Herman Amnéus till hans syster, troligen skrivet 1854
2. Brev från Herrman Amnéus till Lydia, också troligen 1854

1. Kort brev från Herman Amnéus till hans syster, troligen skrivet 1854

Goda Syster!

Tack för ditt bref och för underrättelsen om dufvan. Du tänker göra stora resor under detta år, ser jag af ditt bref. Mata dufvan riktigt så är du hederlig! med första bud skickar jag en dufva till sälskap åt henne. Intet nytt!

Mera en annan gång.

Din tillgifne bror Herrman

(i marginalen följande tillägg) Kort bref besvaras med lika långa!!!

Sweet sister! Thank you for you rletter and the tidings of the pigeon/dove. I take it that you are going to travel a lot this year. Feed the bird properly! I’ll send another bird to give the first one company.

In the margin the following amendment: short letter from you equals short reply from me!!!

2. Brev från Herrman Amnéus till Lydia, också troligen 1854

Bästa Lydia!

Då jag nu sitter alldeles utan något att gjöra vill jag jag kludda några rader till dig. Jag beder härmedelst dig att du ville vara så god och arrangera så att dufvorna få slippa ut medan ungarna äro små eller under det de ligga på äggen. De skola äfven ha bra mycket sågtugg eller sågspån på golfvet och så bör det göras en liten grubba i en hylla på väggen bra högt upp så att de få ha sina ägg derstädes.

Om du vill kan du få nämna om åt Mamma eller Pappa att jag har inga bättre söndagskläder, ty byxorna som jag bar till skräddaren har han förstört derigenom att sätta en blå lapp dit. Rocken har så korta armar att de äro minst 3 tum för korta.

Gnag på Pappa och Mamma att jag får följa med Pappa til Hernösand isommar! Hur mår Ante? är han likadan? Hvad slags fransar skall jag begära det vill jag ha reda på? Har Olle skickat hem min bössa än? Helsningar från Fru Dalenius jag råkade henne på gatan i går.

Jag mår bra men i dag har jag varit och är litet grand dålig af den orsaken att jag åt upp den 2 (rdr?) i gotta i går. Guldsmed Sundberg sade att han ej hade tid att räkna ut huru mycket hvar och en artikel kostade af det som stod på Pappas nota utan han sade att det sista priset var: i engelsk facon 2 rdr 12rk på lodet.

Hellsa Pappa detta emedan jag ej hann skrifva detta i hans bref! Jag har en kamrat hos Ulanders som är läsare och nu sitter den axen (oxen?) och sjunger läsarsånger för sig sjelf i kammaren.

Då jag var i Torp (?) von (?) Decker och jag till prostgården, då vi hade varit ute på gården en stund kom Bertha och sade att ”Mamma ber att gossarna skall gå in och ta lite bakelse. Då vi kommo in finge vi hvardera ett torrt bakelse som jag hade hellre kastadt på ugnen men jag åt ändå upp det. Detta var min första (och troligtvis sista) visit hos Stjernbergs. Frun bjöd oss på middag men vi hade ej tid som du nog kan förstå! Wisa ingen brefvet!

Skrif snart beder din bror. Herrman

Pingstdagen d. 17 Maj

Dear Lydia! I have nothing to do so let me remind you that you should let the pigeons/doves out while their babies are small. Provide for them with sawdust and possibilities for them to lay their eggs.. Tell Mum and Dad that I have no proper Sunday clothes. Keep on nagging so that Mum and Dad realize that I wnat to come along to Härnösand (a town) this summer.Has Olle sent back my rifle yet? I had too much candy yesterday. Thatä’s why I don’t feel well today. We visited the vicarage here and were served dry pastry that I would rather have thrown into the fire place. Show no one this letter!

Write soon, your brother Herman