DNA

DNA-forskning – resultat för släkten Amnéus
DNA-research – results for the Amnéus family

Vårt ursprung – our background
resultatet av flera DNA-test – the results of several DNA-tests

DNA

För 60.000 – 100.000 år sedan lämnade grupper av människor östra Afrika för att vandra ut mot det okända. Flera av dessa tog sig via det som i dag är Arabiska halvön upp mot Kaukasus, där några valde den östra rutten medan andra tog vägen mot väster. Under tiotusentals år flyttade alla dessa grupper i olika riktningar och befolkade vårt klot.

Between 60000 – 100000 years ago, groups of people left the eastern parts of Africa for a journey into the unknown. Several of these chose the route via the Arabian peninsula and wandered  to Caucasus, where some groups decided to take the eastern route and others headed for what is today´s Europe. For tens of thousands of years all these groups moved in different directions and populated our globe.

Forskare har bestämt sig för att kalla alla dessa grupper/folk på jorden för haplogrupper och gav dem beteckningar från A- T. En av grupperna som valde det område vi kallar för Europa drog genom Centraleuropa och hamnade till slut vid Atlantiska kusten och på de brittiska öarna.

Scientists decided to call these groups/peoples on Earth haplogroups, using letters from A – T. One of the groups that chose the area we today call Europe, pushed their way through Central Europe and eventually ended up on the Atlantic coast and the British Isles.

Genom de DNA-prov som har tagits på mig (Christer Amnéus) visar det sig att vi tillhör just denna senare haplogrupp, kallad R1b1a2, vilket innebär att vi är medlemmar av nuvarande Västeuropas Johansson, Smith eller Müller, helt vanliga européer. OBS! Y-DNA gäller enbart män. För kvinnor gäller mitokondrie-DNA och de är indelade i grupper från A till Z.

Through the tests that have been made on me (Christer Amnéus), it is obvious that we belong to this latter haplogroup, designated R1b1a2, which means that we are members of the current Johanssons, Smiths and Müllers of West Europe, ordinary Europeans in other words. Nb. Y-DNA only applies to males. As for women mitochondrial DNA is what counts, and these groups are divided into A – Z.

Vid ett senare test för att specificera ursprunget och komma närmare i tid har ett nytt Y-DNA-resultat gett vid handen att vi tillhör en undergrupp av R1b1a2, med beteckningen U-106, vanlig på kontinenten och i Storbritannien och Irland.

A second, deeper test, was made to specify our heritage further down the avenue of history. The outcome of that test resulted in the fact that we belong to a sub-group of R1b1a2, by the name of U-106. It is commonly found in Europe and the British Isles.

Ett tredje test gav vid handen att vi är medlemmar i R-L217, en hittills liten begränsad grupp som finns i några familjer i Storbritannien och USA. Redaktören har kontakt med deras administratör Clinton Platt i Skottland. Mer följer en vacker dag.

A third test, performed in June 2014, gave a new subclade, R-L217, which is a rare mutation. We are now part of a small group of British and American families. No other individuals are known to belong to this group so far. I will follow up on this interesting lead. Be sure to watch this page or others including the word DNA.

Ett fjärde test Big Y har gått så djupt att undertecknad är en av mindre än en handfull personer på den lilla genetiska grenen – än så länge. R-BY 39524 är namnet på denna kvist, men senare ändrad till R-BY134898.

A fourth test called Big Y is so extensive that yours truly is one of less than a handful on that tiny branch – or twig – so far. The name of the twig is R-BY39524, but later on changed to R-BY134898.

Med andra ord har alla direkta söner till Olaus Andrae Amnaeus och dessa barns söner och deras söner fram till våra dagar samma ursprung, d v s vi tillhör alla R1b1a2 med undergruppen U-106 och därefter ännu en, R-L217.

In other words, all sons of Olaus Andrae Amnaeus, their sons and their sons all the way to this current date have the same origin, which means that we all belong to the same haplogroup and the sub-clade of U-106, and then another sub-group called R-L217.

Jag rekommenderar alla med intresse av sin biologiska bakgrund att testa sig. Glöm inte bort att vårt möderne är lika viktigt. Det går att testa denna linje bakåt också.

I recommend everyone with an interest in their biological background to make a test. Also, don´t forget the fact that our mothers are equally important. You can track that line as well.

Utan att vara partisk kan jag meddela att jag valde FamilyTreeDNA, ett stort företag i branschen i USA, men det finns flera.

Without taking sides, I want to announce that I chose FamilyTreeDNA, a large American company in this business, based in Texas, but there a few more.

Resultatet av salivprovet från insidan på kinden visar
dels den historiska bakgrunden (från Afrika mot vår tid), dels vilka testade människor runtom vår jord i nutid som har samma bakgrund. De presenteras med e-postadresser så att den testade kan ta kontakt med dessa om den önskan finns.

The results of the saliva test (taken on the inside of your cheek) show
the historical background (from Africa and onwards) and a list of a number of people from all over our globe living today with the same background. They are presented, including email addresses, so that anyone tested can get in touch with them if he/she so desires.

Än så länge dominerar USA och de brittiska öarna men ju fler som testar sig desto bättre. Den svenska haplogruppdatabasen på nätet har de uppgifter jag lagt in. För övrigt, googla på ordet haplogrupper, på R1b1a2 eller U-106 och lär er mer om denna otroliga historiska vandring vi alla gjort. Denna hobby växer oerhört snabbt. En varning dock! Detta intresse är vanebildande.

For the time being, the USA and the British Isles dominate but the more people that take the test the better. The Swedish Haplogroup Database on the Internet has the information I have provided them with. A tip, google on words like Haplogroups, R1b1a2 or U-106, and learn more about this incredible journey made by all of us. This hobby is growing like wildfire. Hence a warning! It is addictive.

Mina personliga genetiska svar bygger på att jag verkligen är son till Axel Amnéus (1911-1968). Jag återkommer i ämnet.
These results are based on the fact that I am really the son of Axel Amnéus (1911-1968). I´ll be back with more information.