Familj O/Family O

Gamla stan, Stockholm / The old town, Stockholm, Sweden

Här bodde våra förfäder under senare hälften av 1600-talet.
This is the Amnéus building where our ancestors lived in the late 1600s.

Amnéushuset, Västerlånggatan 14, Gamla Stan, Stockholm, juli 2001
The Amnéus House, 14 Västerlånggatan, Old Town, Stockholm, in July 2001

Olaus Andreae Amnaeus

Olaus Andreae Amnaeus / Olaus Andreae Amnaeus
Mellan vår stamfader ( the first known Amnéus) 1678-02-19, Wällärde Hr Oloff Amnaeus och Jungfru Elisabet Philipsdotter Ellis, dotter till Perukmakaren Philip Ellis och Catharina Bengtsdotter Roslin skedde gifermålet.
In 1678, on February 2nd the marriage between Olaus Amnaeus and Maiden E.P. Ellis, daughter of wigmaker P. Ellis and C. B. Roslin, was celebrated.

Originaldokument från 18 aug 1691/Original document from August 18 1691

Kaplan Olaus Andreae Amnaeus (av A. J. Ax:son Amnéus)

Västgöten som blev stockholmare / The man from Västergötland who became a resident in Stockholm

Låtom oss inträda i kaplanen A. A. A:s hem en julhelg i midten av 1680-talet. Genom de små blyfönsterna inkomma en jämförelsevis sparsam dager och den stora, men låga salen skulle förefalla oss tämligen mörk, så mycket mer som under helgen de svarta klädestapeterna är uppsatta. En björkvedsbrasa flammar i den stora, öppna spisen.

På väggarna se vi en stor vacker spegel, två gamla Kongel, contrefaits, Doctor Luther contrefaits inom sina ramar och några mindre taflor, Ett stort ur med lod angifver med sitt jämna knäppande tidens gång. Af det öfriga möblemanget märka vi tio stycken lackstolar, ett stort och vackert ekskåp inlagdt med svart träslag, två antika ländstolar, klädda med blommor och en bänk med bänktäcke samt en målad ekkista, Vid fönsterna stå två runda furubord. Midt på golvet står ett stort furubord, som i hvardagslag täckes af ett bordtäcke af rysskrud.

Let us pay a visit to the Chaplain Olaus Andrae Amnaeus at Christmas in the mid-1680s. Through the small windows daylight enters the apartment. The long dining room is fairly dark. To this contributes the fact that black curtains cove the windows. Birch logs fill the large open fire.

On the walls there are a large beautful mirror, two contrefaits of Luther and a number of smaller pictures. The furniture consists of ten lacquered chairs, a large an oak cabinet, two antique armchairs and a painted oak chest. In the center of the room there is a large deal table.

Texten har ändrats så till vida att ett par ord utlämnats där det inte gått att tolka skriften.
The text has been difficult to read and therefore a few words have been omitted.