Philip Amnéus – sjöman/sailor

Namnteckning från Nederländska Ostindiska Kompaniet 1769/Signature from the Dutch East India Company in 1769
Philips placering i släkten, andra raden till vänster./ Philip´s position in the family, second row on the left.

Philip Amnéus (1739-1771)

1. son till kyrkvärden och kryddkrämaren Anders Amneus (Christers anm: denna stavning), (1687 – 1739), Stockholm

2. sonson till kaplanen i Storkyrkan Olaus Andreae Amnaeus (ca 1652 – 1689), Stockholm

3. sonsons son till bokbindaren Anders Olofsson (före 1630 – ca 1685), Tärby, Västergötland

Philip Amnéus lämnade Texel (Christers anm: i norra Nederländerna) på skeppet Vrouw Elisabet den 2 oktober 1769. Han anlände till Cabo (Christers antagande: den svensk kolonin i nuvarande Ghana) den 11 februari 1770, där han togs in på sjukhus. Fartyget Vrouw Elisabet fortsatte till Batavia (Christers anm: Jakarta, Indonesien i dag) 5 mars 1770 (då Amnéus troligen inte hade tillfrisknat). Han placerades på skeppet Nieuw Rhoon den 23 mars 1770, som hade anlänt till Cabo den 9 mars och som lämnade platsen för Batavia den 2 juni 1770. I Batavia överfördes Amnéus till skeppet Noord Beveland, som hade anlänt till Batavia två veckor tidigare den 21 maj 1770. Noord Beveland lämnade Batavia den 10 juni 1770 till en destination i Asien. Eftersom de så kallade intra-Asiatiska resorna inte inkluderas i VOC:s databas (Christers anm: d v s Förenade Ostindiska Kompaniet, på holländska Vereenigde Oostindische Compagnie) kan vi inte uppge vart det seglade. På denna okända destination och vid detta okända datum överflyttades Amnéus till skeppet Tulpenburg, som seglade till ön Banda (Christers antagande: kan vara Bandaöarna mellan Borneo och Nya Guinea), en av de holländska handelsstationerna i den ostindiska övärlden. Här dog Amnéus ombord Tulpenberg den 24 april 1771.

Els (väntar på uppgifter om uppgiftslämnaren)

Philip Amnéus left Texel (Christer: in Northern Holland) on the ship Vrouw Elisabet on October 2, 1769. He arrived at Cabo (Christer: possibly the Swedish colony in present Ghana) on February 11 in 1770, where he was admitted to a hospital . The vessel Vrouw Elisabet travelled to Batavia (Christer : Jakarta, Indonesia today) on March 5, 1770 (although Amnéus had probably not recovered). He was put on the ship Nieuw Rhoon on March 23 in 1770, which had arrived at Cabo on March 9 and left for Batavia on June 2, 1770. In Batavia, Amnéus was transferred to the ship Noord Beveland, which had arrived at Batavia two weeks earlier, on May 21 in 1770. The Noord Beveland left Batavia on June 10, 1770 for a destination also in Asia. As the so-called intra-Asian voyages are not included in the VOC database (Christer: the United East India Company, in Dutch the Vereenigde Oostindische Compagnie) we have no information as to where it sailed . At this for us unknown destination on this unknown day, Amnéus was transferred to the Tulpenburg that sailed to the Isle of Banda (Christer: might be the Banda islands between Borneo and New Guinea), one of the Dutch trading posts in the East Indian archipelago. Amnéus died here onboard the Tulpenberg on April 24, 1771.

(waiting for information on this employee and his/her title)

Tack Maria Bratt, Redaktör Rötter och Släkthistoriskt Forum, Sveriges Släktforskarförbund, för hjälp och kontakt med Els från Nederländerna/Thank you, Maria Bratt, editor of roots and Family Historic Forum, Swedish Genealogy Association, for your assistance and contact with the Netherlands.

Länk nedan till originalnamnteckningen högst upp på sidan/Link below to the original signature at the top of this page: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/index/nt00444/cf28f2a0-c864-11e6-9d8b-00505693001d