Tärby

Tärby, i Borås kommun
Amnaeus och Anders Olofssons sten (1685)/The Amnaeus and Anders Olofsson´s stone/monument
Se texten på bilden längre ner på sidan./You will find the the text on the stone further down this page.

I Västergötland, i den så kallade Sjuhäradsbygden, ligger de utspridda husen, förutom klungan vid kyrkan, som kallas Tärby. Byn gränsar i söder mot Rångedala. Båda församlingarna är i dag delar av Borås kommun, som numera är Sveriges femtonde största tätort och den största i Västergötland med sina 73000 invånare, totalt 112000 i kommunen.

Här stod släkten Amnéus´ vagga skulle man kunna uttrycka det.

In the province of Västergötland, in the so called “seven administrative county councils” (sounds strange!), you will find houses scattered around the neighbourhood. In the vicinity of the church there is a number of homes close to each other. The village is situated north of the parish of Rångedala. The two parishes are now part of Borås municipality, which today is the fifteenth largest town, and also the largest, in terms of population in Västergötland, with its 73,000 inhabitants in Borås itself and a total of 112,00 with the surrounding places in the municipality.
To claim that the cradle of the Amnéus family stood in Tärby is fair to say.

Inskriptionen på stenen/The inscription

Amnæus och Anders Olofssons sten (1685)
Texten på denna sten är bevarad i en inventering från 1829:
På kyrkogården finnes, söder om kyrkan, en liggande grafsten med inscription
på sidorna: ”Christus är mitt lif … vinning. Herre i Dina händer befaller jag
min anda”. I hörnena äro de 4 Evangelisterna uthuggna. Innerst på stenen:
”Monumentum – Parentibus in honorem Rev. Dn. Olaus Amnæus Archi
Diachonus ad Templum Cathedralis Holmensa. Anno 1685” samt: ”Hörer
denna graf och sten Anders Olofsson i Önne till allen.”
Översättning av latinsk text: ”Monument till ära åt föräldrarna till den vördade
hr Olaus Amnaeus, ärkediakon vid Stockholms domkyrka. År 1685.”
Stockholms domkyrka är Storkyrkan i Gamla stan, där Olaus Andreæ
Amnæus verkade som kaplan fram till sin död 1689. Gravens innehavare,
Anders Olofsson, är uppenbarligen Olaus far i Öna by, Tärby. Olaus barn,
Christina och Philip Amnæus, sålde 1720 sina andelar i Ön till gårdens dåvarande
brukare, Nils Andersson Forsberg, som var gift med deras kusin Elin
Joensdotter. Elins mor, Malin Andersdotter, var syster till Olaus Amnæus.
Svenska kyrkan
Fristads församling

Free translation (The text below can be found on the stone)
Amnaeus and Anders Olofsson´s stone (1685)
The text on this stone originates from an inventory in 1829:

In this churchyard, south of the church, a horizontal gravestone can be found. The inscription on its sides: “Christ is my life …gain/profit. Lord, in your arms I command my spirit”. In each corner the four Evangelists are ingraved. In the middle of the stone: “Monumentum – Parentibus in honorem Rev. Dn. Olaus Amnaeus Archi Diachonus ad Templum Cathedralis Holmensa. In the year 1685” and: “This grave and stone in Önne belong to everybody (uncertain meaning).
”Translation of the Latin text above: “Monument in honor of the parents of the revered Mr. Olaus Amnaeus, arch deacon at Stockholm Cathedral. In the year 1685.”
Stockholm Cathedral is the Grand Church in the Old Town, where Olaus Amnaeus had a position as chaplain to his death in 1689. The owner of the grave, Anders Olofsson, is apparently the father of Olaus, in the village of Ön (Önna), Tärby parish. Olaus´ children, Christina and Philip Amnaeus, sold their shares of Ön (Önne) in 1720 to the then user of the farm, Nils Andersson Forsberg, who was married to their first cousin Elin Joensdotter. Elin´s mother, Malin Andersdotter, was the sister of Olaus Amnaeus.

Swedish Church
Parish of Fristad